Przejdź do treści

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SZCZECINKU

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szczecinku ul. Piłsudskiego 3

 na stanowisko

Kierownika działu utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych .

 

I. Wymagania niezbędne:

1/ jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej oraz obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2/  wykształcenie wyższe,

3/  minimum 5 letni staż pracy,

4/  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5/  niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

1/ prawo jazdy kat. B,

2/ znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu i finansów publicznych,

3/ znajomość obsługi komputera i programów biurowych (Word, Excel, poczta e-mail), wykorzystanie Internetu,

4/ znajomość Statutu, Regulaminu Organizacyjnego OSiR oraz procedur administracyjnych,

5/ znajomość ustawy prawo budowlane i przepisów wykonawczych,

6/ znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

7/ umiejętność kierowania zespołem pracowników.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 1/ zapewnienie ciągłego i niezakłóconego funkcjonowania obiektów sportowych i rekreacyjnych,  

 2/ wykonywanie zadań zgodnie ze Statutem OSiR,  ustawą o samorządzie terytorialnym, ustawą o finansach publicznych oraz obowiązującymi przepisami prawa,

 3/ opracowywanie rocznych i kwartalnych planów prac związanych z utrzymaniem terenów boisk piłkarskich, placów oraz innych terenów zielonych,

 4/ przygotowywanie analiz stanu wegetacji trawy na boiskach i terenach zielonych w zakresie doboru zabiegów agrotechnicznych,

 5/zapewnienie terminowości wykonywania nawożenia, wałowania oraz oprysków muraw trawiastych boisk,

 6/ koordynacja oraz nadzór zadań technicznych realizowanych przez obce firmy na terenach zielonych OSiR,

 7/ bilansowanie potrzeb i sporządzanie zestawień materiałów potrzebnych do realizacji planowanych  doraźnie lub na dany rok zadań Działu,

 8/ organizowanie okresowych przeglądów stanów technicznych obiektów zarządzanych przez  OSiR celem ustalenia stopnia zużycia i uszkodzenia poszczególnych elementów oraz zakresu potrzeb remontowych i konserwacyjnych,

 9/sporządzanie grafików,

10/współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi OSiR , Klubami w ramach zadań swojego stanowiska pracy  

11/ prowadzenie sprawozdawczości statystycznej.

 IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w październiku 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Ośrodku Sportu i Rekreacji w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 1,55 %.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

    1/ miejsce pracy -  praca na parterze budynku z koniecznością przemieszczania się na tereny obiektów zarządzanych przez OSiR. Brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim w pomieszczeniu , w którym będzie wykonywana praca.  Ciągi komunikacyjne w budynku  umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.

     2/ stanowisko pracy – praca biurowa, obsługa urządzeń biurowych w tym komputera z monitorem ekranowym (do 4 godzin dziennie), komunikacja werbalna bezpośrednia i telefoniczna, przemieszczanie się w budynku. Wyjazdy służbowe w ramach wystawionych delegacji.

VI. Informacje dodatkowe:

    1/ zatrudnienie od  02 stycznia 2018 roku ,praca na pełny etat

   2/wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U z 2014 poz.1202 wynagrodzenie zasadnicze minimalne 1350,00.

  3/ osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.poz.902) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą ,

   4/ Dyrektor OSIR może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków, szczegóły określa zarządzenie Dyrektora Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Szczecinku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. 

  VII. Wymagane dokumenty: 

1)     list motywacyjny,

2)     życiorys (CV),

3)   kserokopie świadectw pracy , zaświadczeń z PUP o okresach pobierania zasiłku, w przypadku trwania stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu,

4)     kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)     kwestionariusz osobowy dla   osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy  przedkłada zaświadczenie z Centralnego Rejestru Skazanych a OSiR wystąpi do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych),

8)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Z 2016 r. poz.902),

10) oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2016 .poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U 2016 .poz.902.)”.

 

UWAGA: Dokumenty o których mowa pkt. 1,2,6,7,8,10  należy podpisać własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej wyłącznie napisem Nabór na stanowisko Kierownika działu utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji lub przesłać  na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek,  do dnia 11 grudnia 2017 roku do godziny 15˚˚. Decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do OSIR.

 Aplikacje, które wpłyną  do OSiR po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego drogą elektroniczną (proszę o podanie adresu e-mail w CV).

  

Szczecinek, dnia 21 listopada  2017 r.                    

                                                                                          

DYREKTOR  OSIR W SZCZECINKU

                                                                                                                                               Maciej Makselon

                                                

 

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

29 KBPobierz na dysk

Wyniki naboru

432 KBPobierz na dysk