Przejdź do treści

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817, z późn. zm.),                                 Burmistrz Miasta Szczecinek

 


ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2018 roku.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia finansowego, poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Na realizację zadania Miasto Szczecinek przeznacza łącznie środki pieniężne w wysokości 770.000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).


Wyniki

1.4 MBPobierz na dysk

Ogłoszenie

4.6 MBPobierz na dysk

Załącznik nr 1 - Karta oceny indywidualnej oferty

41 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

53 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Lista średniej liczny uczestników zajęć w 2017 roku

44 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Liczba zawodników w ewidencji zawodników KOZPN i ZZPN (extranet) na dzień ogłoszenia konkursu

35 KBPobierz

Załącznik nr 5 - Formularz aktualizacji kosztorysu zadania

86 KBPobierz

Załącznik nr 6 - Formularz aktualizacji harmonogramu zadania

36 KBPobierz

Załącznik nr 7 - Formularz sprawozdania

48 KBPobierz