Przejdź do treści

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z póżn. zm.) oraz art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z póżn. zm.),                                 Burmistrz Miasta Szczecinek

 


ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2022roku.

Na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz organizację obozów sportowych Miasto Szczecinek przeznacza się kwotę 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).Wyniki

526 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie konkursu

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Karta oceny indywidualnej

18.4 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

52 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Lista średniej miesięcznej liczby uczestników zajęć w 2021 roku

24 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Lista zawodników w ewidencji zawodników ZZPN (extranet)

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Formularz aktualizacji kosztorysu zadania

22 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - Formularz aktualizacji harmonogramu zadania

18.0 KBPobierzPodgląd pliku