Przejdź do treści

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.),                                 Burmistrz Miasta Szczecinek

 


ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2023roku.

Na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz organizację obozów sportowych Miasto Szczecinek przeznacza się kwotę 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wyniki

545 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o konkursie

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Karta oceny indywidualnej ofert

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

52 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Lista średniej miesięcznej liczby uczestników zajęć w 2021 roku

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Lista zawodników w ewidencji zawodników ZZPN (extranet) na dzień ogłoszenia konkursu

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Formularz aktualizacji kosztorysu zadania

22 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - Formularz aktualizacji harmonogramu zadania

18.0 KBPobierzPodgląd pliku