Przejdź do treści

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.),                                 Burmistrz Miasta Szczecinek

 


ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej w 2023 roku na poziomie nie niższym niż IV Liga.

Na organizację zadania pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga przeznacza się kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).Wyniki

300 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie konkursu

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Karta oceny oferty

81 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty

52 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Aktualizacja kalkulacji kosztów realizacji

19.4 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania

17.2 KBPobierzPodgląd pliku