Przejdź do treści

Kierownictwo

Funkcję Dyrektora OSiR sprawuje Szymon Bibik

Telefon: (94) 37 210 91 wew. 31

 

Do obowiązków i uprawnień Dyrektora  należy w szczególności:

a)     zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka, dokonywanie podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz prowadzenie  gospodarki  finansowej,

b)     wykonywanie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do  osób zatrudnionych w Ośrodku,

c)      podejmowanie decyzji merytorycznych sprawach należących do właściwości  Ośrodka

d)      zawieranie umów i porozumień w celu realizacji zadań,

e)      reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz oraz w stosunkach prawnych wobec osób  trzecich,

f)        wykonywanie innych czynności,  zgodnie z zakresem pełnomocnictwa uzyskanego od  Burmistrza,

g)   współpraca z Burmistrzem w zakresie obrony cywilnej.

W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych