Przejdź do treści

Dział utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych

Zastępca dyrektora: Dariusz Mazur 

Telefon: (94) 37 210 91 wew. 40

 

 

1. Do podstawowych zadań Działu  utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych  należy między innymi:
a) administrowanie obiektami oraz znajdującymi się w nich urządzeniami sportowo -rekreacyjnymi, prowadzenie zaopatrzenia, gospodarki materiałowej oraz prawidłowego składowania materiałów, nadzór nad bieżącą konserwacją i remontami budynków, sprzętu i urządzeń,
b) zapewnienie czystości i sprawności technicznej budynków, obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego i rekreacyjnego,                                                                 
c) zabezpieczenie należytego stanu sanitarno-porządkowego obiektów Ośrodka,
d) dbanie o estetyczny wygląd terenów zielonych wokół budynków i obiektów Ośrodka,
e)prowadzenie ewidencji budynków i obiektów oraz sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami,
      f)nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem transportu samochodowego,
      g)współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie       spraw administracyjno-gospodarczych,
h) prowadzenie magazynów,
     i)zapewnienie sprawności technicznej obiektów i urządzeń w trakcie imprez oraz ich  udostępnianie kontrahentom Ośrodka,
     j)dysponowanie i zapewnienie sprawności stanu technicznego sprzętu elektronicznego do obsługi imprez.
    k)pozyskiwanie kontrahentów na usługi świadczone przez Ośrodek oraz  kontrahentów
na  reklamy stałe i w trakcie imprez,
l) zapewnienie prawidłowego wyposażenia obiektów budowlanych Ośrodka w sprzęt p-poż.
m)    opracowywanie instrukcji p-poż, ewakuacyjnych i innych  dla obiektów Ośrodka,
n)    prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
o)    właściwe, oparte na uwarunkowaniach ustawowych sporządzenie specyfikacji  istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wzoru umowy,
p)    przygotowywanie odpowiednich druków i formularzy niezbędnych do pracy   komisji  zamówień publicznych i biegłych (rzeczoznawców);
q)    przygotowywanie dokumentów działu do archiwizacji.
2.    Działem utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych kieruje Zastępca Dyrektora ds. utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych. W czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych jego obowiązki wykonuje w całości gospodarz obiektów.
3.    Pracownikami Działu są: Zastępca Dyrektora ds. utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych, gospodarz obiektów, pracownik zaplecza sportowego, konserwatorzy,  robotnicy i kierowca autobusu.
4.    Z uwagi na sezonowość imprez dopuszcza się możliwość zatrudniania dodatkowych osób posiadających szczególne uprawnienia na czas określony lub na czas trwania imprezy.