Przejdź do treści

Regulamin Organizacyjny


REGULAMIN   ORGANIZACYJNY
OŚRODKA  SPORTU   I  REKREACJI   W  SZCZECINKUI.  Postanowienia ogólne.


§ 1.

Regulamin Organizacyjny, zwany w dalszej treści „Regulaminem” określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Szczecinku.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie  – należy przez to rozumieć Miasto Szczecinek,
 2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Szczecinek,
 3. Ośrodku – należy  przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku,
 4. Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecinek,
 5. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział, sekcję  lub samodzielne stanowisko pracy,
 6. Kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć kierownika działu lub sekcji,
 7. Pracodawcy – należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

 

§ 3.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  ( t.j. Dz.U.2014.715),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013.885. z późn. zm.),
 3. uchwały Nr XLII/399/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Ośrodek Sportu
  i Rekreacji i utworzenia jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku,
 4. Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku nadanego przez Radę Miasta Szczecinek uchwałą przywołaną w pkt 3.


§ 4.

 1. Siedzibą  Ośrodka  jest miasto Szczecinek.
 2. Obszarem działania Ośrodka jest miasto Szczecinek.
 3. Ośrodek jest jednostką budżetową, wpisaną do wykazu jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek.


§ 5.

 1. Do podstawowych obowiązków Ośrodka należy realizacja zadań Miasta Szczecinek w zakresie turystyki oraz  kultury fizycznej na którą składają się sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową.
 2. Ośrodek zarządza również w imieniu Miasta Szczecinek terenami oraz obiektami rekreacyjnymi i sportowymi.


§ 6.


W szczególności do obowiązków Ośrodka należy:

 1. utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych  przekazanych do administrowania,
 2. zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 3. odpłatne i nieodpłatne udostępnianie obiektów dla organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dla potrzeb szkolenia zainteresowanym organizacjom i instytucjom,
 4. organizowanie własnych i zleconych imprez w zakresie powszechnej kultury fizycznej i rekreacji oraz imprez o charakterze komercyjnym,
 5. prowadzenie „Akademii Piłkarskiej” dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych związany z piłka nożną,   
 6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi kultury fizycznej i sportu, w tym szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami pracy i innymi organizacjami społecznymi w zaspokajaniu potrzeb w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji,
 7. współdziałanie w przestrzennym zagospodarowaniu miasta w dziedzinie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i wypoczynku.


§ 7.

 

 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektora  zatrudnia i zwalnia  Burmistrz Miasta Szczecinek.
 3. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora  należy w szczególności:
  1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka, dokonywanie podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz prowadzenie  gospodarki  finansowej,
  2. wykonywanie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do  osób zatrudnionych w Ośrodku,
  3. podejmowanie decyzji merytorycznych sprawach należących do właściwości  Ośrodka
  4. zawieranie umów i porozumień w celu realizacji zadań,
  5. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz oraz w stosunkach prawnych wobec osób  trzecich,
  6. wykonywanie innych czynności, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa uzyskanego od  Burmistrza,
  7. współpraca z Burmistrzem w zakresie obrony cywilnej,
  8. monitorowanie skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.
 4. Dyrektor może upoważnić kierowników komórek organizacyjnych do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.
 5. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie zarządzeń.
 6. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora ds. utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych.


§ 8.

 

 1. Do kompetencji i obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych należy:
  1. kierowanie określonymi grupami spraw i sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Dyrektora,
  2. wykonywanie obowiązków i uprawnień Dyrektora podczas jego nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji.
 2. Zastępca Dyrektora ds. utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych kieruje Działem utrzymania  obiektów sportowych i rekreacyjnych (DUO).II.  Komórki organizacyjne.

 
§ 9.

 

 1. W Ośrodku  mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
  1. działy,
  2. sekcje,
  3. samodzielne stanowiska pracy.
 2. O ilości utworzonych działów, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy decyduje Burmistrz Miasta Szczecinek na wniosek Dyrektora w oparciu o posiadane etaty i potrzeby Ośrodka.
 3. W celu realizacji określonych zadań, Dyrektor spośród pracowników komórek organizacyjnych Ośrodka  może powoływać komisje zadaniowe.


§ 10.

 

 1. Dział lub sekcja są podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością  w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie.
 2. Działem lub sekcją kieruje kierownik albo upoważniony przez Dyrektora Ośrodka pracownik tej komórki organizacyjnej, zwany dalej pracownikiem wiodącym.
 3. W ramach działu lub sekcji może być utworzona pracownia.


§ 11.

 

 1. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej tj. działu lub sekcji.
 2. Samodzielne stanowisko pracy może być tworzone w ramach działu lub sekcji lub jako komórka samodzielna.


§ 12.


Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

 1. zakres działania określony w niniejszym Regulaminie,
 2. wykaz  stanowisk służbowych,
 3. zakresy zadań pracowników.


§ 13.

 

 1. Do podstawowych zadań wspólnych dla wszystkich komórek organizacyjnych należy:
  1. organizowanie załatwiania spraw należących do kompetencji komórki organizacyjnej,
  2. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, wystąpień, aktów wewnętrznych i opinii w sprawach należących do kompetencji Dyrektora,
  3. opracowywanie sprawozdań, analiz z innych materiałów,
  4. zapewnienie optymalnej organizacji i dyscypliny pracy,
  5. usprawnienie organizacji, metod i form pracy,
  6. czuwanie nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej oraz ochroną danych osobowych,
  7. przestrzeganie przepisów z zakresu bhp oraz p-poż,
  8. przestrzeganie przepisów w zakresie obiegu dokumentów,
  9. promocja zadań statutowych Ośrodka,
  10. dbałość o pomieszczenia, w których jest prowadzona działalność komórki organizacyjnej, sprzęt i wyposażenie oraz opieka na dziećmi i młodzieżą przebywającymi w pomieszczeniach lub uczestniczącymi  w zajęciach.
 2. Sprawy i zadania składające się na kompetencję komórki organizacyjnej określają niniejszy Regulamin, przepisy prawa oraz polecenie Dyrektora.


§ 14.


Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla wszystkich kierowników komórek organizacyjnych należy:

 1. koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej jak również bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie prawidłowego  wykonywania zadań,
 2. przekazywanie do wiadomości podległym pracownikom otrzymanych poleceń, ustaleń, dyspozycji i aktów normatywnych,
 3. żądanie od komórek organizacyjnych Ośrodka materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,
 4. ustalanie i aktualizowanie zakresów czynności dla podległych pracowników,
 5. nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny i porządku pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 6. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością stosowania w komórce organizacyjnej przepisów regulujących obieg dokumentów,
 7. powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań nie objętych pracowniczym zakresem obowiązków,
 8. bieżącej kontroli stanu bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 9. systematycznie, nie rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym, dokonywanie identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z poszczególnymi celami i zadaniami.


§ 15.

 

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracą oraz ponoszą odpowiedzialność za całokształt powierzonych im zadań.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych  ponoszą odpowiedzialność materialną za majątek będący w ich dyspozycji.
 3. Za właściwe wykonanie zadań przewidzianych dla poszczególnych stanowisk pracy, bezpośrednią odpowiedzialność ponoszą pracownicy zatrudnienie na tych stanowiskach.


§ 16.

 

 1. Szczegółowe zakresy czynności, uprawnień  i odpowiedzialności kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych  ustala Dyrektor.
 2. Szczegółowe zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pozostałych  pracowników Ośrodka ustalają właściwi kierownicy komórek organizacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.
 3. Kierownicy komórek organizacyjnych upoważnieni są do zlecenia pracownikom tych jednostek prac doraźnych – nie przewidzianych w szczegółowych zakresach czynności.
 4. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do aktualizacji na bieżąco zakresów czynności pracowników w przypadkach zmian zaistniałych wskutek innego podziału pracy lub zmian organizacyjnych.III.  Struktura organizacyjna.


§ 17.

 1. 1. W Ośrodku tworzy się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, oznaczone symbolami literowymi, stosowanymi do znakowania pism:
  1. Dział utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych ( DUO),
  2. Sekcję  Finansowo-księgową ( SFK),
  3. Sekcja Akademia Piłkarska (AP),
  4. Samodzielne stanowisko – Referent ds. organizacji imprez ( OI),
  5. Samodzielne stanowisko –  Kierownik kancelarii (KK).
 2. Pracę wszystkich komórek organizacyjnych nadzoruje bezpośrednio Dyrektor.
 3. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


IV.  Zakresy działania komórek organizacyjnych.


§ 18.


A.  Dział utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych.

 1. Do podstawowych zadań Działu  utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych  należy między innymi:
  1. administrowanie obiektami oraz znajdującymi się w nich urządzeniami sportowo -rekreacyjnymi, prowadzenie zaopatrzenia, gospodarki materiałowej oraz prawidłowego składowania materiałów, nadzór nad bieżącą konserwacją i remontami budynków, sprzętu i urządzeń,
  2. zapewnienie czystości i sprawności technicznej budynków, obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego i rekreacyjnego,
  3. zabezpieczenie należytego stanu sanitarno-porządkowego obiektów Ośrodka,
  4. dbanie o estetyczny wygląd terenów zielonych wokół budynków i obiektów Ośrodka,
  5. prowadzenie ewidencji budynków i obiektów oraz sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami,
  6. nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem transportu samochodowego,
  7. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych,
  8. prowadzenie magazynów,
  9. zapewnienie sprawności technicznej obiektów i urządzeń w trakcie imprez oraz ich udostępnianie kontrahentom Ośrodka,
  10. dysponowanie i zapewnienie sprawności stanu technicznego sprzętu elektronicznego do obsługi imprez.
  11. pozyskiwanie kontrahentów na usługi świadczone przez Ośrodek oraz  kontrahentów na reklamy stałe i w trakcie imprez,
  12. zapewnienie prawidłowego wyposażenia obiektów budowlanych Ośrodka w sprzęt p-poż.
  13. opracowywanie instrukcji p-poż, ewakuacyjnych i innych  dla obiektów Ośrodka,
  14. prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
  15. właściwe, oparte na uwarunkowaniach ustawowych sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wzoru umowy,
  16. przygotowywanie odpowiednich druków i formularzy niezbędnych do pracy   komisji  zamówień publicznych i biegłych (rzeczoznawców);
  17. przygotowywanie dokumentów działu do archiwizacji.
 2. Działem utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych kieruje Zastępca Dyrektora ds. utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych. W czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych jego obowiązki wykonuje w całości gospodarz obiektów.
 3. Pracownikami Działu są: Zastępca Dyrektora ds. utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych, gospodarz obiektów, pracownik zaplecza sportowego, konserwatorzy,  robotnicy i kierowca autobusu.
 4. Z uwagi na sezonowość imprez dopuszcza się możliwość zatrudniania dodatkowych osób posiadających szczególne uprawnienia na czas określony lub na czas trwania imprezy.

§ 19.


B.  Sekcja finansowo-księgowa.

 1. Do zadań sekcji  finansowo-księgowego należy między innymi:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, opracowywanie projektów przepisów wydawanych przez Dyrektora, a dotyczących rachunkowości, w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
  4. prowadzenie spraw budżetowo-finansowych w Ośrodka,
  5. sporządzanie planów finansowo-budżetowych oraz ich realizacja,
  6. dekretowanie dowodów księgowych zatwierdzonych do realizacji,
  7. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz bilansu rocznego,
  9. nadzór nad sporządzaniem i rozliczaniem rocznej inwentaryzacji.
  10. prowadzenie analityki do kont materiałów, przedmiotów nietrwałych i środków trwałych,
  11. sprawdzenie rachunków i delegacji pod względem rachunkowym i formalnym,
  12. sporządzanie przelewów,
  13. prowadzenie kasy gotówkowej i sporządzania raportów kasowych,
  14. sporządzanie list płac, przygotowywanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowników,
  15. prowadzenie spraw ubezpieczeń osobowych i ZUS pracowników Ośrodka,
  16. wystawianie dokumentów za świadczone przez Ośrodek usługi,
  17. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka,
  18. prowadzenie ewidencji przedmiotów nietrwałych w księgach inwentarzowych, ilościowo-wartościowo,
  19. rozliczanie i inwentaryzacja przedmiotów nietrwałych,
  20. prowadzenie kasy zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zasadami gospodarki kasowej, określonej w instrukcji kasowej,
  21. miesięczne sporządzanie deklaracji PEFRON,
  22. sporządzanie sprawozdawczości GUS,
  23. sporządzanie deklaracji podatkowych pracowników PIT,
  24. sporządzanie kalkulacji kosztów według rodzajów na poszczególne obiekty i ich rozliczanie w porównaniu do planu budżetowego,
  25. przygotowywanie dokumentów sekcji do archiwizacji.
 2. Sekcją kieruje kierownik sekcji - Główny Księgowy Ośrodka. W czasie nieobecności kierownika sekcji jego obowiązki wykonuje w całości upoważniony przez kierownika pracownik Sekcji.
 3. Pracownikami sekcji są: kierownik sekcji - Główny księgowy, starszy księgowy i specjalista ds. księgowości.


§ 20.


C.  Sekcja  Akademia Piłkarska.

 1. Do podstawowych zadań sekcji  należy:
  1. organizowanie, koordynowanie  i prowadzenie zajęć treningowych piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akademii Piłkarskiej“ OSiR, zwanej dalej AP OSiR,
  2. inspirowanie i popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej miasta Szczecinek, 
  3. prowadzenie naboru dzieci i młodzieży szkolnej do AP OSiR, na podstawie zatwierdzonej przez Dyrektora OSiR „Procedury naboru“,
  4. przeprowadzanie kwalifikacji i selekcji uczestników AP OSiR do poszczególnych grup treningowych,
  5. dobór trenerów i instruktorów zajęć treningowych piłki nożnej oraz dokonywanie okresowej oceny ich pracy,
  6. nadzór organizacyjny i merytoryczny nad osobami prowadzącymi zajęcia  treningowe piłki nożnej,
  7. tworzenie harmonogramów zajęć treningowych i kontrola ich realizacji,
  8. prowadzenie dokumentacji zajęć treningowych ( dzienniczki) oraz ewidencji poszczególnych imprez, szkoleń itp.,
  9. współpraca z Zarządem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Piłkarska“ w Szczecinku w zakresie udziału młodzieży szkolnej,  uczęszczającej na zajęcia treningowe  AP OSiR, w rozgrywkach ligi PZPN,
  10. utrzymywanie kontaktów z rodzicami dzieci i młodzieży uczestniczącej w AP OSiR oraz  informowanie ich o wynikach edukacji piłkarskiej ich dzieci,
  11. gospodarowanie powierzonym sprzętem sportowym oraz innymi materiałami  niezbędnymi do realizacji zadań i celów AP OSiR oraz dokumentowanie ich zużycia, 
  12. opracowywanie rocznych i miesięcznych planów oraz preliminarzy  wszystkich przedsięwzięć  AP OSiR w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka,
  13. potwierdzanie na dokumentach finansowych związanych z AP OSiR  (fakturach, rachunkach) zasadności wydatkowanych kwot,
  14. terminowe sporządzanie wymaganych sprawozdań i planów w zakresie AP OSiR,
  15. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi OSiR w zakresie realizacji zadań swojego stanowiska pracy,
  16. informowanie przełożonego o stopniu realizowanych zadań oraz napotykanych trudnościach,
  17. przestrzeganie powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa uprawiania piłki nożnej przez dzieci i młodzież szkolną  oraz regulaminów bezpiecznego  korzystania z obiektów i sprzętu sportowego OSiR.
 2. Pracownikami sekcji są: trener koordynator, specjalista ds. piłki nożnej oraz trenerzy piłki nożnej.
 3. Sekcją kieruje trener koordynator.


§ 21.


D.  Samodzielne stanowisko – Referent ds. organizacji imprez.

 1. Do podstawowych zadań referenta należy w szczególności:
  1. opracowywanie własnej oferty usług w dziedzinie kultury fizycznej i szeroko pojętej rekreacji,
  2. organizowanie, prowadzenie i zapewnienie prawidłowości przebiegu imprez własnych i zleconych, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
  3. opracowywanie preliminarzy imprez własnych,
  4. przygotowywanie i kompletowanie  dokumentacji imprez własnych i zleconych, dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi,
  5. prowadzenie ewidencji poszczególnych imprez, szkoleń oraz  obozów sportowych,
  6. kompletowanie dokumentów we współpracy z Działem utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych  do faktur w zakresie umów rezerwacji i zleceń oraz przygotowanie rozliczeń finansowych,
  7. aktualizacja bieżących informacji na stronie internetowej Ośrodka,
  8. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań swojego stanowiska pracy,
  9. obsługa klubów sportowych w zakresie poligrafii,
  10. przygotowywanie dokumentów z realizacji zadań do archiwizacji.
 2. W przypadku udziału wolontariuszy w imprezach organizowanych przez Ośrodek referent zapewnia im odpowiednie zajęcie i koordynuje współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka.


§ 22.

G. Samodzielne stanowisko – Kierownik kancelarii.

Do podstawowych zadań stanowiska pracy kierownika kancelarii należy w szczególności:

 1. prowadzenie sekretariatu OSiR i obsługa  organizacyjna Dyrektora Ośrodka,
 2. prowadzenie ewidencji aktów wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku i zarządzeń Dyrektora, udostępnianie i powielanie tych dokumentów,
 3. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji po jej uprzedniej dekretacji przez Dyrektora Ośrodka; wysyłanie korespondencji Ośrodka,
 4. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Ośrodka,
 5. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków Ośrodka,
 6. analiza rozmów telefonicznych i przygotowywanie danych dla sekcji księgowości do obciążenia za rozmowy prywatne lub przekroczone limity,
 7. prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych  i wydawanie delegacji,
 8. prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych zawieranych przez Ośrodek i sporządzanie ich kopii dla pracowników realizujących umowy,
 9. zakup środków nietrwałych ( materiały papiernicze, biurowe,  materiały eksploatacyjne urządzeń poligraficznych  itp.);zarządzanie tymi środkami,
 10. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie spraw kancelaryjnych,
 11. prowadzenie archiwum Ośrodka,
 12. przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

  

      V.  Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych  aktów normatywnych.§ 23.

 

 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych, podpisują w imieniu Ośrodka łącznie:
  1. Dyrektor,
  2. Główny  Księgowy.
 2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych określa Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.


§ 24.

 

 1. Akty normatywne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję wychodzącą z Ośrodka podpisuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora.
 2. Dyrektor może upoważnić Głównego  Księgowego lub innego pracownika Ośrodka do podpisywania w jego imieniu określonej korespondencji lub sprawozdań.
 3. Upoważnienie, o którym jest mowa w ust. 2 powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe upoważnionego,
  2. datę udzielenia,
  3. okres obowiązywania,
  4. rodzaj spraw objętych upoważnieniem.
 4. Upoważnienie udzielane jest na piśmie odrębnie dla każdego upoważnionego.
 5. Projekty upoważnień oraz zmiany w nich przedkłada Dyrektorowi kierownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej.


§ 25.


Szczegółowe zasady obiegu dokumentów określa „Instrukcja Kancelaryjna”.

VI.  Organizacja pracy.


§ 26.

 1. Organizacja pracy w Ośrodku opiera się na podziale zadań pomiędzy zatrudnionych w nim pracowników.
 2. Na czas przestoju w wykonywaniu pracy na zajmowanym stanowisku pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy.


§ 27.

 1. Prawa i obowiązki pracowników reguluje „Regulamin Pracy OSiR”.
 2. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ośrodka rozstrzyga Dyrektor.


VII.  Zasady organizacji, przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków.


§ 28.

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godziny  14ºº do godziny 1515 w siedzibie Ośrodka.

§ 29.

 1. Wszystkie skargi wpływające do Ośrodka podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez kancelarię Ośrodka.
 2. Skarga nie może być przekazana do załatwienia osobie zainteresowanej lub w taki sposób związanej ze sprawą, że przy jej wyjaśnieniu mogłaby powstać wątpliwość co do bezstronności osoby prowadzącej postępowanie skargowe.
 3. W przypadku skargi na pracownika Ośrodka jej załatwieniem zajmuje się bezpośredni przełożony.
 4. Skargi powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 5. Do postępowania określonego w niniejszym dziale, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm) stosuje się odpowiednio.


VIII.  Kontrola zarządcza.


§ 30.

 1. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie w Ośrodku adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 2. Zasady kontroli zarządczej w Ośrodku określa odrębne zarządzenie Dyrektora.IX.   Przepisy końcowe.


§ 31.

 1. Regulamin obowiązuje z dniem jego nadania przez Burmistrza Miasta Szczecinek na wniosek Dyrektora.
 2. Ostateczna wykładnia postanowień niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora.


§ 32.

 1. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane są przez Burmistrza Miasta Szczecinek na wniosek Dyrektora.
 2. Nie wymagają zmiany Regulaminu, rozszerzenia i zmiany zakresów działania  działów, sekcji i samodzielnych stanowisk.Szczecinek,  październik 2014 r.

Struktura organizacyjna OSiR

122 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym OSiR

130 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 100/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym OSiR

132 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OSiR

34 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 163/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego OSiR oraz jego struktury organizacyjnej

83 KBPobierz na dyskPodgląd pliku