Przejdź do treści

Statut OSiR


                                                        STATUT
                            OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w Szczecinku
                                                (tekst jednolity)


                                                    Rozdział I

                                          Postanowienia ogólne


§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Miasta Szczecinek, utworzoną na mocy Uchwały NR XLII/399/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku oraz powołania Jednostki Budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Szczecinku.

§ 2.1. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Szczecinek.
2. Adres siedziby Ośrodka: ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek.

§ 3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek.”

§ 4. Ośrodek działa na podstawie:
1.    Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.).
2.    Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.).
3.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
4.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,  z późn. zm.)
5.    Niniejszego Statutu.


                                                   Rozdział II

                                        Cel i przedmiot działania


§ 5. Ośrodek realizuje zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zarządza i utrzymuje wydzielone i przekazane obiekty i urządzenia sportowe oraz tereny rekreacyjne stanowiące mienie komunalne.

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1.    Utrzymanie i udostępnienie obiektów i urządzeń sportowych.
2.    Przygotowanie obiektów do imprez sportowych.
3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez realizację działań organizacyjnych, technicznych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania i integracji społecznej.
4.    Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych.
5.    Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
6.  Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia.
7.    Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.
8. Opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport.
9.    Promowanie walorów turystycznych Miasta Szczecinka i okolic.
10. Prowadzenie działalności w zakresie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, wyciągu do nart wodnych, organizowanie i prowadzenie pól namiotowych, ścieżek zdrowia, plaż strzeżonych, lodowisk oraz stanicy wędkarskiej Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie rekreacji i kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.
11.  Prowadzenie „Akademii Piłkarskiej” dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych związanych z piłką nożną.


                                               Rozdział III

                              Struktura organizacyjna Ośrodka


§ 7. 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Szczecinek.
2. Dyrektor Ośrodka podlega Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 8.Organizację wewnętrzną i schemat organizacyjny określa regulamin Ośrodka nadany przez Burmistrza Miasta Szczecinek na wniosek Dyrektora.

§ 9. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie zarządzenia.

§ 10. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

§ 11. Dyrektor może zatrudnić zastępcę dyrektora po uzgodnieniu kandydatury z Burmistrzem. W przypadku nie zatrudnienia zastępcy dyrektora w razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

§ 12. 1.Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka związane z wykonywaniem pracy określa regulamin pracy.
2. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.


                                                  Rozdział IV

                                    Majątek i fundusze Ośrodka


§ 13. 1. Mienie Ośrodka stanowi przekazana mu w zarząd oraz nabyta w ramach własnej działalności część mienia komunalnego miasta Szczecinka.
2. Do zarządu mieniem  komunalnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.).
§ 14. W zakresie zarządu komunalnym mieniem powierzonym Ośrodkowi Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

§15. Ośrodek gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem.

§ 16. 1. Za mienie określone w § 13 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka.
2. Przepis ust. 1 nie zwalnia pracowników Ośrodka z odpowiedzialności materialnej wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy.

§17. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.


§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym jednostki budżetowej” opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza miasta Szczecinek.

§ 19. Uzyskane dochody z działalności Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta Szczecinek.

§ 20. Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor.

§ 21. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z zakładowym planem kont ustalonych przez Dyrektora oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o sprawozdawczości.


                                                     Rozdział V

                                         Nadzór nad Ośrodkiem


§ 22. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują organy Miasta Szczecinek w zakresie ich kompetencji.


                                                    Rozdział VI

                                         Postanowienia końcowe


§ 23. Zmiany statutu Ośrodka dokonuje Rada Miasta Szczecinek w formie uchwały.Opracowano na podstawie:

1.    Uchwały nr XLII/399/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji i utworzenia jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku.
2.    Uchwały nr XIX/189/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.
3.    Uchwały nr XXXV/375/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.
4.    Uchwały nr XXXIV/312/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

 

 

Załączniki:

Uchwała nr XXXIV/312/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku

623 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr XXV/375/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

22 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr XiX/189/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2008r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku

22 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała powołująca i statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku